วันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2556

Fruit Picker

 
Simple colorful game easy to play and new concept gameplay.
   
 Just swap the fruit for pick them to the basket as fast as you can (before leafs gone).  
 Credit Develop by Mr.Nitirojht Wongsawangpanich So... thank you to download ^^

วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

Monster Killer

Become The Monster Killer by use the power of the orbs.
Choose Map For hunt Monster !!!
Fight Monsters with power of the orbs.
A lot of Monsters to kill (Zombie, Robot, UFO, Slim, Snake , etc).
Can catch Monster and change to become your pet.
- Unique fighting system command.
- Upgrade power by yourself.
- Bosses are waiting for you.
And you can down load and play HERE

วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2554

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2554

ShitShitTheGame


This game make you fun with carry the faeces from a lot of ass.
How to play
Drag the toliet bowl in the clean zone to carry the faeces and pee as fast as you can.
If you can not carry the faeces and pee at the time dirty percent will increase.
When Level increase speed,shit zone and number of faeces will be increase.
When dirty percent is more than 100 % it will make Game Over.

Special Item
Tissue paper :
- Increase percent of dirty if you carry it.
- Decrease percent of dirty if you let it go .
Angel faeces:
- Decrease percent of dirty if you carry it.
- Increase percent of dirty if you let it go .Press back button when you want to exit game T.T
You can download at This Link
Thank you to download

วันพุธที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2554

Thai Fortune Teller
แอปพลิเคชั่นนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ทำนายค่าจากการเซียมซีโดยอาศัยข้อมูลจากวัดต่างๆที่อยู่ในประเทศไทย
ผู้พัฒนาได้ใช้เวลาในการเก็บข้อมูลและเขียนขึ้นมาเพื่ออำนายความสะดวกสบายด้านข้อมูลและหวังว่าท่านจะมีความสุขจากการใช้แอปพลิเคชั่นนี้ด้วยครับ ^_^
สามารถดาวโหลดได้ที่
http://market.android.com/details?id=nitirojht.thai_fortune_teller
ขอบคุณครับผม

Mystery Advenger RPG Game


Develop by Nitirojht
If player kill boss at map(x). Player can go map(x+1)
Version 1.0 have only 7 state(state 6-7 have only very strong enemy if can not fight plz use Run Command)
If player die u must play from start(make this game very hard)
This game for free but you can donate at [paypal -> deepmysterious@gmail.com] thank you very much for your supportStatus Point

Atk = Attack Point
Def = Defence Point
Mag = Magic Point
MagDef = Defence Magic
Eva = Evaluation Point
Acc = Accuracy Point
Agi = Agility Point
HP = Hit Point
MP = Mana Point
% Critical Attack(Maximun 50%) = 3 + (Evaluation Point + Accuracy Point)/10

Command

Attack
Make Damage = Attack Point (Player) x Factor Attack - Defence Point (Enemy) x Factor Defence
Magic
Make Damage = Magic Point (Player) x Factor Magic - Magic Defence Point (Enemy) x Factor Magic Defence
Change(Active when Magic Point + Magic Defence Point >= 40)
Make Damage = Magic Command x 1.3 But use mana
Tunder(Active when Magic Point + Magic Defence Point >= 100)
Make Damage = (0 - Magic Command x 2.3) But use bigger mana point
Run
-you can run from enemy anytime if you still alive ^^

Item

Red Potion
- Heal player hit point = 45% of Max Hit point
Blue Potion
- Heal player mana point = 45% of Max Mana point
Green Potion
- Heal player Hit point and Mana point = 35% of Max Hit point and 35% of Max Mana point
Tent
- Heal player Hit point and Mana point = 100% of Max Hit point and 100% of Max Mana point (can not use when fighting enemy)


Skill (How to Activate)

Skill All
-Use All Basic Skill to Level 4
Bomb
-Use Slash Skill to Level 3 and Ultimate Skill to Level 3
Heal(Heal your hit point up to magic point)
-Use Protection Skill to Level 3 and Ultimate Skill to Level 2
God Slash
-Use Slash Skill to Level 3 ,Ultimate Skill to Level 3 and Boost Accuracy to Level 3
Immortal
-Use Protection Skill to Level 3 ,Shiled Skill to Level 3 and Boost Accuracy Skill to Level 3Trip
Increase % found Item when you connect internet
Some Enemy Strong when player attack that easaier to kill when use magic
You can found rare item (Every map have) when Player have high level
When Player have low level use magic better than normal attack
When you use Ultimate skill(Boost Magic skill) Level > 2
Magic Point will grow for a few turn you can use Change and Tunder Command To make a lot of damageYou can dowload this game at market.android.com/details?id=nitirojht.mystery_advenger_rpg